120000 KS-SA podzim jaro hit hit2   Podzim
1 volno --- --- I.kolo 5.9.20 9:30
2 Juinka-Krhov So Z So Z 0 Krhov II.kolo 12.9.20 9:30
3 Napajedla So Z So Z 0 UT III.kolo 19.9.20 9:30
4 V. Otrokovice So Z So Z 0 0 IV.kolo 26.9.20 9:30
5 V. Karlovice So Z So Z Karolinka 0 V.kolo 3.10.20 9:30
6 Louky So Z So Z 0 0 VI.kolo 10.10.20 9:30
7 Jarcov-Jablnka So Z So Z 0 0 VII.kolo 17.10.20 9:30
8 Bystice pH So Z So Z 0 0 VIII.kolo 24.10.20 9:30
IX.kolo 31.10.20 9:30
X.kolo 7.11.20 9:30
  Jaro
XI.kolo
XII.kolo
XIII.kolo
XIV.kolo  
XV.kolo
XVI.kolo
XVII.kolo
XVIII.kolo
XIX.kolo
XX.kolo
XXI.kolo